bepish | به پیش bepish | به پیش
دلایل موفقیت بیشتر زنان کارآفرین نسبت به مردان!
دلایل موفقیت بیشتر زنان کارآفرین نسبت به مردان!

امروزه در عرصه کسب و کار نام زنان کارآفرین به روشنی می درخشد. تحقیقات بسیاری به روی توانایی زنان و مردان کارآفرین صورت گرفته است که به گونه ای نشان دهنده ی موفقیت یکی بر دیگریست. در این مقاله مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته را بررسی می کنیم. بیشتر ...