bepish | به پیش bepish | به پیش
چند روش کاربردی برای افزایش بهره‌وری منابع انسانی (که امروزه جواب می‌دهد)
چند روش کاربردی برای افزایش بهره‌وری منابع انسانی (که امروزه جواب می‌دهد)

ازجمله عوامل شاخص که در هر سازمانی برای رسیدن به آن تلاش می‌شود افزایش بهره‌وری است و با توجه به اینکه منابع انسانی در ارتقاء بهره‌وری نقش اصلی را ایفا می‌کند در این مقاله قصد داریم برخی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بهره‌وری منابع انسانی را بررسی ک بیشتر ...