bepish | به پیش bepish | به پیش
جایگاه ایران در کارآفرینی
جایگاه ایران در کارآفرینی

کارآفرینی قدمتی چند صدساله دارد و از کلمه فرانسوی entrepreneurs به معنای (متعهد شدن) گرفته‌شده است و اولین کسانی که در این زمینه شروع به مطالعه و تحقیق کردند اقتصاددانان بودند. ایران نیز کشوری است که در زمینه کارآفرینی فعالیتهای بسیاری انجام داده که  بیشتر ...