چند روش کاربردی برای افزایش بهروری نیروی انسانی (که امروزه جواب میدهد)

چند روش کاربردی برای افزایش بهروری نیروی انسانی (که امروزه جواب میدهد)

در جوامع امروزی ازجمله عوامل شاخص که در هرسازمانی برای رسیدن به آن تلاش میشود افزایش بهره وری است وبا توجه با اینکه نیروی انسانی در ارتقاء بهره وری نقش کلیدی را ایفا می کند توجه به نیروی انسانی میتواند اصلی ترین عامل حداکثرسازی بهره وری وکارایی سازما بیشتر ...