چند روش کاربردی برای افزایش بهروری نیروی انسانی (که امروزه جواب میدهد)

چند روش کاربردی برای افزایش بهروری نیروی انسانی (که امروزه جواب میدهد)

در جوامع امروزی ازجمله عوامل شاخص که در هرسازمانی برای رسیدن به آن تلاش میشود افزایش بهره وری است وبا توجه با اینکه نیروی انسانی در ارتقاء بهره وری نقش کلیدی را ایفا می کند توجه به نیروی انسانی میتواند اصلی ترین عامل حداکثرسازی بهره وری وکارایی سازما بیشتر ...

بهانه های یک کارمند که برای کارآفرین معنایی ندارد

بهانه های یک کارمند که برای کارآفرین معنایی ندارد

در حقیقت در جامعه دو نوع شخصیت کلی می‌توان یافت. آنها که خود درآمد درست می کنند و آنها که منتظرند تا به آنها پول پرداخت شود. شخصیت تأثیر گذاری که در طول تاریخ رشد یافته و توانسته منشاء تحولات زیادی شود نوع اول است. این شخصیت اصالت دارد. مدام در تکاپو بیشتر ...